Kristi McCord Photography | Sarah G ~ MAHS Senior 2013